Bygglovskrav för solpaneler

Bygglovskraven för solpaneler varierar stort i olika kommuner, både gällande hantering och regler. Därav gjordes en utredning inom projektet Framtidens solel i Östra Mellansverige med syfte att påvisa eventuella skillnader samt inspirera kommuner att underlätta hanteringen för framtida solelproducenter. Att förenkla detta steg är ett relativt enkelt och billigt tillvägagångssätt och vilket har stort symbolvärde. Detta i sig leder förhoppningsvis till en smidigare process och i förlängningen att investeringstakten för solpaneler ökar.

Läs en sammanfattning av rapporten här »
Läs hela rapporten här »