Steg 3: Drift

Solcellsanläggningen är installerad och det är nu dags att börja producera förnybar el. Här finns några sista saker att komma ihåg, sedan är ni solelproducenter!

Slutbesiktning
När solcellsanläggningen finns på plats ska denna besiktigas innan den tas i drift. Denna görs för att garantera solcellsanläggningens funktion, drift och säkerhet.

Sälja överskottsel
Vid tillfällen då solcellerna producerar mer el än det som kan tas tillvara med egenkonsumtion matas överskottsel in på elnätet. Små företag med en total momspliktig försäljning på maximalt 30 000 kronor per år är befriade från att momsregistrera sig, något som är till för att underlätta administrationen för mindre verksamheter. Däremot kan annan verksamhet i företaget räknas in i underlaget för de 30 000 kronorna, vilket i så fall innebär att ni ska ta in och redovisa moms på överskottselen. Ansvarig myndighet för momsen är Skatteverket. Läs mer om moms under Regelverk.

För att se hur mycket olika elbolag betalar för överskottet från solelen finns för privatpersoner hemsidan www.prosument.se. Denna kan vara intressant för jämförelse också för er som företagare.

Statliga regler och styrmedel
Om ni har solelanläggningar som sammanlagt överstiger 255 kW i installerad effekt kommer ni behöva deklarera energiskatt. För en anläggning på mer än 255 kW betalas full energiskatt, om det finns flera mindre som sammanlagt går över 255 kW betalas bara 0,5 öre/kWh. För vissa företag, till exempel tillverkande industrier, finns en minskad energiskatt och ni kan då få pengar tillbaka på energiskatten. Ansvarig myndighet för energiskatt är Skatteverket. Läs mer om energiskatt under Regelverk.

Ni kan också tjäna pengar med hjälp av statliga styrmedel för förnybar energi, till exempel elcertifikat, ursprungsgarantier och skattereduktion. Läs mer på Bidrag & stöd.

Underhåll
Generellt har solcellsanläggningar lågt underhållsbehov och de har därför låga driftskostnader. Det kan dock finnas anläggningar som behöver ses över ibland, till exempel om anläggningen finns i en miljö med saltstänk eller stark nedsmutsning. Enligt Elsäkerhetsverket uppstår de vanligaste felen i en solcellsanläggning i de enkla komponenterna, till exempel i DC-frånskiljare där det kan byggas upp oxid som gör att de slutar fungera. För att undvika detta ska brytare motioneras regelbundet. 

Solceller på tak