Steg 2: Installation

Bra! Du har bestämt dig för att du vill skaffa en solcellsanläggning och har en plan för hur den ska se ut. Det är nu dags att genomföra installationen. Kom också ihåg att du kan söka investeringsstöd för solcellsanläggningar, läs mer på Bidrag & stöd.

Installation av solpaneler

Sök bygglov
Då solceller påverkar byggnadens yttre utseende kan bygglov behövas. Det behövs oftast inte men ni bör alltid kontakta byggnadsnämnden i er kommun för ett besked. Om bygganmälan eller bygglov behövs får ni hjälp av dem med hur ni ansöker. För att de ska kunna ta ställning behöver de följande information:

  • Er adress
  • Befintlig takyta samt ytan panelerna planeras att uppta
  • Vilken slags tak (tegelpannor, betongpannor, takpapp eller plåttak) och färg
  • Om panelerna kommer att följa takets lutning
  • Om panelerna blir högre än husets nock

I ansökan är det också bra att poängtera att montaget kommer att göras så att det är möjligt att återställa taket i sitt ursprungliga skick. Bifoga gärna en bild på takets nuvarande utformning och närmiljö.

Boverket har föreslagit ett generellt undantag från bygglov för solcellspaneler och solfångare som monteras på en byggnad och följer byggnadens form. Läs mer här »

Se över elavtal
Beroende på hur stor anläggningen är och det egna elbehovet kan det uppstå tillfällen då solcellerna producerar mer el än det som kan tas tillvara i byggnaden, överskottsel, som matas ut på det gemensamma elnätet. Försäljningen av denna el måste ske genom ett elhandelsbolag och beroende på bolag kan ni få olika mycket betalt för överskottselen, oftast motsvarande spotpriset på el, och vissa bolag har även en avgift. Vissa elleverantörer kräver att man både köper och säljer sin el via dem, därför kan det vara bra att se över ert elavtal och vid behov kunna säga upp det. Normal uppsägningstid är en månad. Gör ni inget aktivt val kommer det bolag ni har elhandelsavtal med att ta emot er överskottsproduktion.

Välj solcellsleverantör
Det finns många solcellsleverantörer, både lokalt och nationellt. Branschen är under expansion och antalet aktörer ökar. Vissa samarbetar med energibolagen, andra är fristående. Ni hittar dem enklast via sökningar på internet, se till exempel vår portal Sök solenergitjänst eller Svensk Solenergis hemsida. Rekommendationen är att ta in minst ett par offerter, gärna från både mindre och större aktörer för att få en bra jämförelse. Solcellsleverantörerna bör göra ett platsbesök för att presentera en så bra och anpassad lösning som möjligt. Vissa solcellsinstallatörer är certifierade, detta är inget krav men visar att de har klarat en certifieringskurs och har goda referenser. Den elektriska anslutningen måste göras av ett registrerat elinistallationsföretag, eftersom det är viktigt att den elektriska utrustningen installeras på ett rätt och säkert sätt. Här kan ni söka om ett företag är registrerat hos Elsäkerhetsverket »

Ta in offerter


För inmatning av överskottsel måste ni också kontakta elnätsägaren. Elnätsägaren är skyldig att ta emot el från er som producerar, men behöver säkerställa att det går att koppla samman med befintligt elnät innan ni börjar installationen. För att kunna mata in elen på elnätet behöver ni installera en mätare som ger timvärdet på levererad el och teckna ett inmatningsabonnemang. Nätägaren är skyldig att kostnadsfritt byta ut er befintliga elmätare till en ny som kan mäta er produktion om anslutningen är högst 63 ampere, och då får inte heller nätägaren ta betalt för inmatningen. Nätägaren är skyldig att kostnadsfritt byta ut er befintliga elmätare till en ny som kan mäta er produktion om anslutningen är högst 63 ampere. Med högst 63 ampere och med en elanvändning som är större än mängden solel som säljs på elnätet får inte heller nätägaren ta betalt för inmatningen. Anmälan om elproduktion görs normalt av solcellsleverantören/entreprenören och efter det skickar nätägaren ut underlag för godkännande av förändringen.
 

Försäkring och säkerhet
Genom att använda en certifierad elinstallatör och en solcellsinstallatör med rätt kompetens får du en solcellsanläggning som är säker med avseende på elsäkerhet och takkonstruktion. Här kan du läsa mer om elsäkerhet. Brandsäkerhet är i allmänhet inte ett problem för solcellsanläggningar, men det kan vara bra att sätta upp skyltar och installera en strömbrytare för solcellerna vid ev brand. Vid installation av batterier kan andra åtgärder behöva vidtas. Kontakta din räddningstjänst för besked om detta. Det finns också en checklista för hantering av brandfrågor här »

Ta också kontakt med försäkringsbolaget för att säkerställa om era försäkringar behöver uppdateras i och med solelinstallationen.

Steg 3: Drift »