Framtidens Solel

Solelen i rampljuset på årets Energi- och klimatdag

Energi- och klimatdagen 2020 hade tema Tid i förändring och ett särskilt fokus på solel. Programmet bjöd på talare som gav olika perspektiv på hur vi kan agera i den rådande situationen där både coronakrisen och klimatkrisen kräver radikala samhällsförändringar.

Coronapandemin har påverkat oss alla, som individer och som samhälle. Under Energi- och klimatdagen 2020 lyftes frågor om vad vi kan lära oss om samhällsförändring i och med den klimatomställning vi också står inför. Förutom temat Tid i förändring diskuterades också möjligheter för omställningen till ett förnybart och fortfarande stabilt elsystem. Där ses en del ställningstaganden och behov framöver, men också utvecklingspotential och chans till ett robust och resilient elsystem genom ökad flexibilitet, aktiva kunder och samverkan.

Coronasituationen har gett ett möjlighetsfönster

Thérèse Hjelseth, områdeschef på Energikontoret Region Örebro län, inledde konferensen med att konstatera att det finns ett möjlighetsfönster på grund av coronakrisen i och med chansen att skapa ett bättre samhälle än det vi hade innan. Hon poängterade att det dock krävs tillit och mod för att få igenom en förändring. För att omstarten efter corona ska bli en grön omställning behövs styrning och att vi faktiskt har bestämt oss.

Flera talare resonerade kring förutsättningarna för en strukturförändring och hur vi skulle kunna ta tillvara detta möjlighetsfönster. Pernilla Hagberg, KTH, beskrev de framtidsscenarier som tagits fram i forskningsprojektet Bortom BNP-tillväxt – Scenarier för ett hållbart samhällsbyggande (länk: https://bortombnptillvaxt.se/), där Pernilla nu är med i ett fortsättningsprojekt kring möjligheterna att arbeta med förändring på lokal och regional nivå. De har exempelvis sett att det ofta finns hindrande strukturer hos offentliga aktörer och att det behövs nya arenor för att diskutera och driva ett strategiskt arbete som ger verklig förändring.

Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk talesperson (C), betonade att det behövs mod och ett nytt fokus även från politiskt håll. Rickard menade att det finns viktiga frågor för energiomställningen som inte drivs lika starkt politiskt då det inte vinner några politiska poäng. Till exempel kan ändringar i Ellagen eller nätregleringen kännas mindre attraktivt att debattera jämfört med att ställa olika energislag mot varandra. Här behövs fler som vill göra det som behöver göras. Staffan Laestadius, KTH, ser också behov av ett större ansvarstagande och en systemansats som strategi.

Kraftledningar i solnedgång.

Solel och förnybart elsystem i fokus

Energi- och klimatdagen hade också fokus på det förnybara elsystemet och solelens roll i detta. Här gav talarna olika perspektiv på omställningen som pågår. Camilo Tapia, Power2U, presenterade hur molnlösningar och styrning kan göra byggnader till mer aktiva aktörer som kan stötta elsystemet. Mikael Höök, Uppsala universitet, resonerade kring energisäkerheten och vikten av att se på även globala perspektiv för lokalproducerad el genom den råvaruframställning och produktion av själva energitekniken som ändå krävs. Det som också krävs för omställningen är att elnätet finns som möjliggörare. Där berättade Jan-Erik Olsson på E.ON om elnätets utveckling, en ny roll för elnätsägarna och behovet av samverkan. Emil Eriksson på Energikontoret i Mälardalen gav också ett konkret exempel på hur en som kommun kan främja investeringar i solel genom att ta fram solkartor.

Kommunerna lyfter behov av samverkan och mod

På eftermiddagen fanns möjlighet för tjänstepersoner och politiker i kommuner att samlas i en digital kommunnätverksträff och diskutera vidare de frågorna som lyftes under dagen. Under dessa gruppsamtal diskuterades bland annat om behovet av samverkan mellan olika aktörer såsom kommuner, regioner och andra parter kring nätkapaciteten som en viktig del i omställningen till det förnybara elsystemet. Vad gäller framtidens elsystem såg deltagarna att tekniken redan finns på plats, utan att det är lagstiftningen som behöver hänga med. Ett trögt system sågs som en risk för omställningen och att det behövs bättre reglering såsom att införa taxor och sätta in olika regleringsfunktioner. Under gruppsamtalen sågs också nyttan i modiga och driftiga politiker som vågar lita på tjänstepersonerna och sätta höga, reella och mätbara mål.

Vill du veta mer om Energi- och klimatdagen?