Framtidens Solel

Allt fler känner till och använder kommunala solkartor

18 av 52 kommuner i östra Mellansverige erbjuder interaktiva digitala solkartor som visar vilka tak som lämpar sig att installera solceller på. I en nyligen genomförd undersökning svarar 69 procent av tillfrågade privatpersoner och små och medelstora företag att de känner till den webbaserade tjänsten – och 37 procent menar att den kommunala solkartan har hjälpt dem ta beslut om att investera i solceller: ”Det är en ökning sedan 2017”, säger projektledare Emil Eriksson.

Solkartor ska underlätta för exempelvis företagare, fastighetsägare eller privatpersoner som vill installera solceller på sina tak. Emil Eriksson och Martin Heed, projektledare på Energikontoret i Mälardalen, har nyligen genomfört en utredning av solkartor i östra Mellansverige.

– De flesta solkartor genererar en uppskattning av potentiell solelproduktion som kan användas för att välja det bäst lämpade solcellssystemet i samråd med en leverantör, säger Emil.

Emil Eriksson och Martin Heed, Energikontoret Mälardalen. Foto: Hanna Maxstad

Undersökningen en uppföljning från 2017

En enkätundersökning med 108 privatpersoner och små och medelstora företag visar att 37 procent har använt en solkarta för att ta beslut om en solcellsinvestering. Av de som använt en solkarta uppger merparten (71 procent) att informationen den gav ”i stor utsträckning” var beslutsgrundande.

– En jämförelse med undersökningen som genomfördes 2017 visar att antalet kommuner som erbjuder tjänsten i östra Mellansverige har ökat från tio till 18, och att både kännedomen om och användningen av solkartor är på uppgång, säger Emil.

Ett bra rådgivningsverktyg

Av åtta tillfrågade energi- och klimatrådgivare, samtliga verksamma i kommuner som erbjuder solkartor, anser majoriteten att den webbaserade tjänsten är ett bra rådgivningsverktyg. Och hälften av dem skulle rekommendera fler kommuner att investera i solkartor för att öka antalet solcellsinstallationer i regionen.

– För att en sådan investering ska ge så god återkastning som möjligt visar undersökningen att det är viktigt att fastställa ett tydligt syfte med solkartan, utse en eller flera ansvariga för driften, avsätta medel för att informera om tjänsten och ta fram riktlinjer för hur solkartan ska användas inom den kommunala verksamheten, säger Martin.

Om Framtidens solel i östra Mellansverige

Utredningen av solkartor i östra Mellansverige, som först genomfördes 2017 och nu har följts upp 2020, har tagits fram inom ramen för Framtidens solel i östra Mellansverige. Projektet ägs av Länsstyrelsen Östergötland och drivs i samverkan av Energikontoret i Mälardalen, Region Östergötland, Region Örebro län, Länsstyrelsen Västmanlands län, STUNS Energi och Almi Företagspartner Östergötland. Projektet finansieras med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf).

Läs mer: Solkartor i östra Mellansverige

Utredning om kommunala solkartor i östra Mellansverige:
Uppföljning 2020 (PDF)

Utredning om kommunala solkartor i östra Mellansverige 2017 (PDF)