Framtidens Solel

Fastighetsbolag

För fastighetsbolag utgör solceller en möjlighet att minska sina elkostnader samtidigt som det ger positiv publicitet och kan öka fastighetens värde. Läs mer nedan om solcellsinstallationer för fastighetsbolag!

Minskad specifik energianvändning

Med solceller på taket kan ni producera er egen, förnybara energi. Förutom att ni då minskar era elkostnader kommer det ge en minskad specifik energianvändning, eftersom elen är lokalt producerad och inte räknas som köpt energi. Redan idag finns krav på att byggnader ska uppfylla särskilda nyckeltal för energi vid nybyggnad och omfattande renoveringar, där solel är en god möjlighet. Med solceller är ni också mer förberedda på eventuellt striktare byggregler i framtiden. 

Värdeökning för fastigheten

Solceller på taket har visats ge ett ökat värde för fastigheten då husköpare är villiga att betala mer för ett hus med en solelanläggning. Det kan dock ha flera positiva effekter än bara vid en försäljning. Eftersom attraktionskraften ökar för hyresgäster finns möjlighet till ökade hyresintäkter. Det ger också bättre förutsättningar för lån eftersom driftskostnaderna minskar. Solceller på taket ger också mycket positiv marknadsföring i många år framåt.

Referensexempel: Region Uppsala

Region Uppsala äger och tar hand om många fastigheter. Sedan 2015 finns flera varianter av solpaneler på deras byggnader. Framförallt syns dessa på akademiska sjukhuset. Förutom att fånga solenergi på taket, finns de även som markiser.

Referensexempel: WSP och Klövern

Konsultföretaget WSP i Örebro är hyresgäst hos fastighetsbolaget Klövern, som tillsammans har en lösning som ger hyresgästen grön el. Denna solcellsinstallation med semitransparenta solceller producerar el och skuggar samtidigt en glasgård där företaget kan fika. Med hjälp av skuggningen från solcellerna förbättras innemiljön och kylbehovet i fastigheten minskar.

Referensexempel: HFAB

Det kommunala fastighetsbolaget Halmstads Fastigheter AB (HFAB) färdigställde 2014 ett plusenergihus som på årsbasis producerar mer energi än vad huset använder. Fastigheten har ett gruppabonnemang för el, och hyresgästernas användning mäts och debiteras via undermätare. För el debiteras hyresgästerna varje månad en schablonsumma som inkluderas i hyran, 2000 respektive 2500 kWh beroende på lägenhetens storlek. Om hyresgästen använder mindre el än schablonsumman får den tillbaka mellanskillnaden och vid högre elanvändning blir hyran högre.

Referensexempel: Hjortensbergsbadet i Nyköping

Hjortensbergsbadet är Nyköpings nybyggda badhus som öppnade i september 2016. Medley driver Hjortensbergsbadet på uppdrag av Nyköpings kommun och kommunfastigheter Nyköping är ägare till fastigheten. Ett beslut i Kommunstyrelsen togs 2013 där det bestämdes att solceller skulle installeras på Hjortensbergsbadets tak i samband med nybyggnationen.

Två nya solcellsanläggningar i Uppsala

I Uppsala kommun har två nya solcellsanläggningar installerats på två av kommunens byggnader; Gottsunda centrum och Fyrisskolan. Anläggningarna har en effekt på 500 kW. I och med installationen har Uppsala kommun fördubblat sina installationer av solenergi mätt i effekt sedan 2015. Den totala investeringen på strax över fem miljoner kronor beräknas vara avräknad inom 10-15 år. Den el som beräknas produceras motsvarar en kostnad för köpt el årligen på motsvarande cirka 500 000 kronor. Läs mer här