Framtidens Solel

Turism

En bransch som verkligen har goda förutsättningar för solenergi är besöksnäringen då det ofta finns lämpliga tak på uthyrningsstugor, restauranger, konferenslokaler etc. Dessutom producerar solpanelerna som mest under sommaren som är den period då verksamheten är som störst i många besöksnäringsföretag.

Hållbarhetsarbete

Det blir allt viktigare för kunder med en stark miljöprofil och efterfrågan på hållbara produkter och tjänster ökar. Solceller ger möjlighet till positiv marknadsföring i många år framåt, samtidigt som de levererar förnybar el. Corporate social responsibility (CSR) är ett begrepp som innebär att ett företag tar ansvar för hållbarhetskriterierna: ekonomiskt ansvar, miljömässigt ansvar och socialt ansvar. Miljömässigt ansvarstagande innebär att företaget agerar på ett sätt som är långsiktigt hållbart, både vad gäller val av råvaror och produktionsmetoder internt och verksamhetens påverkan på sin omgivning.

Solcellers marknadsföringsvärde

Solceller ger möjlighet att skapa värde i ett företag på flera olika sätt genom CSR, exempelvis genom att det:

  • Ger ökad attraktionskraft för kunder.
  • Ger ökad attraktionskraft som arbetsgivare.
  • Kan användas i marknadsföring och stärka företagets varumärke.
  • Skapar nya affärsmöjligheter.

Detta torde vara relevant för alla branscher, men kanske framför allt för en bransch som besöksnäringen. Här finns en mycket stor fördel i att gästen får tillfälle att se panelerna med sina egna ögon när de kommer till uthyrningsstugan eller konferensanläggningen. Jämför detta med en tillverkningsindustri där konsumenten i de flesta fall inte själv ser produktionsanläggningen och därmed inte har en aning om huruvida företaget i fråga använder sig av egenproducerad solenergi eller inte. Detta är dessutom en bransch där hållbarhetsfrågorna är synnerligen aktuella och där olika studier dessutom visar att konsumenterna efterfrågar mer miljövänliga alternativ.

Turism och solenergi är en lysande kombination!

Inom projektet ”Framtidens solel i Östra Mellansverige” har en publikation tagits fram som innehåller intervjuer med sju turistföretag i Östra Mellansverige som valt att satsa på solel och/ eller solvärme. I den kan du ta del av deras erfarenheter, hur ekonomin ser ut för deras respektive anläggning och hur de nyttjas i företagens miljökommunikation.

Referensexempel: Lannalodge

Sedan slutet av 2018 har Lannalodge producerat solenergi. De är en av Sveriges äldsta golfanläggningar och nu arbetar de aktivt för hållbar elproduktion med sina 140 paneler.

Referensexempel: Grinda säteri

Lantbruket Grinda säteri drivs av bröderna Claes och Magnus Lundblad med familjer sedan 1991. Släkten Lundblad har drivit lantbruk på Grinda säteri sedan 1938 där Claes och Magnus tillhör den tredje generationen. På gården bedrivs både lantbruk, skogsbruk samt café med hemgjord gårdsglass.

Referensexempel: Urnatur

Företaget Urnatur drivs av jägmästaren Håkan Strotz och formgivaren Ulrika Krynitz. Hit kan grupper av gäster komma för att bo, äta, uppleva, konferera eller mötas på annat sätt. Urnatur använder solpaneler och solfångare till el och vatten för att minska sin energianvändning och miljöpåverkan. Att det dessutom är ekonomiskt gynnsamt är förstås positivt, särskilt för det ensligt belägna så kallade skogserimitaget dit det skulle ha kostat mycket mer att gräva en elkabel än att satsa på solel.