Framtidens Solel

Brandsäkerhet och solceller

Solceller kan orsaka bränder vid bristfälliga installationer. Tidigare har regelverken varit otydliga, solcellsinstallatörernas kunskaper otillräckliga och marknaden omogen. Uppföljningar och studier visar att riskerna är försvinnande låga idag. Detta är tack vare nya riktlinjer, ökad kompetens och teknikens utveckling.

Solceller är en förnyelsebar energikälla som allt fler väljer att installera. Det är positivt både ur miljösynpunkt och för att profilera sig som företag. Naturligtvis räknar man med att investeringen ska vara lönsam och fungera som beräknat, men många är medvetna om brandriskerna som försäkringsbolagen har varnat för.

Orsaker till bränder

En studie  som gjorts i Tyskland 2018 studerade hur stor risken för bränder i solcellsmoduler är. Forskarna undersökte två olika scenarier av branduppkomster i samband med solceller. Man hittade bränn- och överhettningsskador på solpaneler som lett till ökad medvetenhet kring brister. Detta kunde vara felmontering, skadade eller missfärgade moduler, dåliga kablar och skador i samlingslådorna. Installationsfel visade sig vara den vanligaste orsaken till bränder. Elfel och brand orsakas i många fall av felaktigheter på likströmsledningarna mellan växelriktaren och solpanelerna, samt av glappkontakter.

Bilden visar två solelsinstallatörer på taket till ett hus.

Andra vanliga orsaker till brand efter installation visade sig vara:

• Defekta eller för tidigt åldrade kontakter
• Att DC-kontakten var dåligt inkopplad
• Anslutningen var dålig 
• Skruvplinten var inte tillräckligt åtspänt
• Otillräcklig isolering av ledningarna
• Felaktigt utförande av aluminiumledningarna
• Ansträngda kablar, som i längden leder till mekanisk spänning på terminalerna
Vattenläckage som orsakar vattenskador på fastigheten kan dessutom uppstå vid bristfälligt gjorda eldragningar genom taket.

Mycket låg risk

Elsäkerhetsverket har på regeringens uppdrag gjort en kartläggning av vilka regelverk som gäller för solcellsinstallationer. Elsäkerhetsverkets bedömning är att dagens regelverk säkerställer godkända och elsäkrade installationer som innebär att brandrisken är oerhört små. Idag finns främst ett behov av att ge målgruppsanpassad information till såväl installatörer som investerare. Det behövs även detaljerat beskrivet vilka drifts- och underhållsmoment som ska gälla, men också en bättre skyltning och varselmärkning för solcellsanläggningarna. Många lokala brand- och räddningstjänster har egna riktlinjer och säkerhetsåtgärder i samband med solcellsinstallationer.
​Här hittar du hela rapporten. 

Viktigt att följa rekommendationerna

Brandrisken i solcellsanläggningar är mycket låg om gällande lagar och riktlinjer följs. Komponenterna i solcellspanelerna ska vara av hög kvalitet och korrekta installationer utföras. Då är det ovanligt att gamla kontakter blir överhettade. Det är idag tryggare än för 10 år sedan att installera och driva en hållbar elförsörjning genom solkraft.


Tips för en säker installation

(Från Svensk Byggtidning)

• Hämta in offerter från olika elleverantörer
•utvärdera och kontrollera att installatörerna följer gällande lagar och förordningar
• Besök referensanläggningar och ställ frågor till deras ägare
• Anlita etablerade, rikstäckande elföretagmed lokal anknytning
• Säkerställ att ditt valda solcellsföretag är medlem i Svensk solenergi (SSE)  och helst har egna montörer och installatörer
• Låt en elkonsult besiktiga anläggningen – den ska  hålla i 50 år
 

Boel Schaulin

Klimatstrateg och projektkoordinator
Länsstyrelsen i Västmanlands län​

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *