Framtidens Solel

Kommuner

För solel har kommuner en viktig roll för att främja investeringar och satsningar. Forskning visar att lokala initiativ från exempelvis en kommun ofta ligger bakom en stor utbyggnad av solceller. Kommuner kan exempelvis arbeta för en förenklad bygglovsprocess eller erbjuda solkartor till sina invånare.

Bygglovskrav för solpaneler

Bygglovskraven för solpaneler varierar stort i olika kommuner, både gällande hantering och regler. Därav gjordes en utredning inom projektet Framtidens solel i Östra Mellansverige med syfte att påvisa eventuella skillnader samt inspirera kommuner att underlätta hanteringen för framtida solelproducenter. Att förenkla detta steg är ett relativt enkelt och billigt tillvägagångssätt och vilket har stort symbolvärde. Detta i sig leder förhoppningsvis till en smidigare process och i förlängningen att investeringstakten för solpaneler ökar.

I Linköpings kommun har de valt att ta bort avgiften för ansökan om bygglov för solpaneler för att göra processen enklare. Läs mer om det här »

Steg-för-steg installation

Linköpings kommun har också tagit fram en folder med råd och steg för steg instruktioner för hur man ska gå tillväga om man vill installera solceller på sin fastighet och vad man bör tänka på. Informationen är främst riktad till privatpersoner och går igenom alltifrån vilken typ av tak som är lämpligt för solceller till var man ansöker om bygglov och hur man kan ansöka om finansiellt stöd för installationen. Det finns också information om krav och kvalitet på utrustning samt om mikroproduktion och vilka regler som gäller för det.

Solkarta för att främja investeringar i solenergi

Flera kommuner i Östra Mellansverige har valt att investera i en solkarta med syftet att de vill visa privatpersoner, företag, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare potentialen för solenergi. Inom ramen för projektet ”Framtidens solel i Östra Mellansverige” har en utredning genomförts kring de kommunala solkartorna: Hur de uppfattas av användarna, hur kommunerna själva ser på solkartornas betydelse och utvecklingsmöjligheter samt orsakerna till varför vissa kommuner valt att inte satsa på solkartor.