Framtidens Solel

Nationella aktörer

I Sverige finns ett politiskt mål att ha 100 % förnybar el år 2040, och enligt Energimyndighetens utredning kan 5-10 % av detta utgöras av solel. Nationella aktörer och beslut kan ha stor betydelse för solelen i Sverige.

Pilotstudie: solceller är en god investering för företag!

Energimyndigheten har intervjuat tio företag som har installerat solel och samtliga företag anser att deras solcellsanläggningar är lönsamma. Sex av de intervjuande företagen har installerat solceller på taket och fyra har byggt solcellsparker. Resultatet av studien visar att takanläggningar som byggs för att försörja den egna fastigheten med el generellt sett är mer lönsamma.

Miljöpåverkan och avfallshantering av solceller

Ur ett livscykelperspektiv finns ingen energiproduktion som är helt ren och klimatneutral, inte heller solel. Solceller har låg miljöpåverkan i driftsfas men större i tillverkning och återvinning, därför är en framtida utmaning att arbeta med avfallshantering av solcellerna och gå över till en cirkulär ekonomi.

Funderar du också på miljöpåverkan från solceller? Läs presentationen från Solforum.

Energimyndighetens strategi för ökad användning av solel

Regeringen gav Energimyndigheten i uppdrag att ta fram ett förslag till strategi för ökad användning av solel.

SolEl-programmet

SolEl-programmet är ett samverkansprogram mellan Energimyndigheten och Elforsk. Syftet med programmet är att underlätta en ökad etablering av solceller, i synnerhet i den bebyggda sektorn. Programmets huvudområden är nätanslutning och solceller i framtidens smarta elnät, hållbara städer och byggnadsanknutna solcellsfrågor, utvärdering av solcellsanknutna produkter och solceller i samhället.

Programmets mål är att:

  • Öka användningen av solceller i Sverige
  • Främja svenskt näringsliv inom solcellsbranschen
  • Bygga upp och sprida kunskap som bidrar till god funktionalitet samt kostnadsreducering för solcellsanläggningar
  • Öka medvetandegraden samt stärka och utöka nätverk bland samtliga intressenter

Svensk Solenergi

Svensk solenergi är en branschförening med cirka 140 medlemmar. Medlemmarna består av företag och representanter inom solenergibranschen och forskningsinstitut som arbetar med solenergifrågor. Föreningen arbetar bland annat med opinionsbildning, att ta fram informationsmaterial om solel och anordnar seminarium. Man delar också ut Solenergipriset till årets anläggning och årets prestation.

Som företagare kan man ansöka om att bli medlem. Det finns fyra stycken medlemskategorier beroende på omsättning, betydelse och intresse för solenergi. Även privatpersoner kan ansöka om medlemskap. Ansökan görs på Svensk Solenergis hemsida där det också finns mer information.