Framtidens Solel

Andelsägd solel

Att bilda eller bli medlem i en ekonomisk förening är ett sätt att investera i solceller som inte kräver en lika stor investering för den enskilde individen. Ekonomiska föreningar för solel finns på ett flertal ställen i landet och är en smart lösning på hur flera personer kan gå samman och investera i solel. Såväl privatpersoner som företag kan välja att bli andelsägare av solel. Här kan du läsa exempel på sådana initiativ.

Upptäck fördelarna
med andelsägd solel!

Infoblad från Region Örebro län om andelsägd solel.

Linde solelförening – en inspirationskälla för fler…

Ekonomiska föreningen Solel i Lindesberg bildades i december 2013 med inspiration av medlemsägda föreningen i Sala. Föreningen bygger på andelsägande i en solelanläggning på 44kW.

Solel i Sala & Heby ekonomisk förening

Ett annat exempel på en ekonomisk förening är Solel i Sala & Heby. Föreningen bildas 2009 och består av både företag och privatpersoner. Syftet med föreningen är att äga och driva solcellsanläggningar för produktion av elektricitet och sälja den till marknaden. Föreningen har idag sammanlagt sex anläggningar. Föreningens vision är att bli den största solföreningen i Norden både vad gäller antalet anläggningar och medlemmar.

Watt för Watt

Watt för Watt är ett projekt där en ny affärsmodell för solcellsutbyggnad testas. Genom mikrofinansering kan alla oavsett boendeform och inkomstnivå få möjlighet att investera i solel. Syftet med projektet är att bidra till solcellsutbyggnaden i Sverige och göra det möjligt för alla att medverka. Tanken är att installera solceller på fastigheter i närområdet där elen sedan används i fastigheten. Som mikrofinansiär betalar man per Watt installerade solceller och får sedan en årlig återbäring.