Framtidens Solel

Bidrag och stöd

Det finns flera statliga stöd som kan förbättra den ekonomiska lönsamheten för en solcellsanläggning. Nedan beskrivs skattereduktion, elcertifikat och ursprungsgarantier.

Grönt rotavdrag för solceller (för privatpersoner)

Om du ska installera grön teknik kan du få skattereduktion för kostnaden för arbete och material. Det gäller installationer som påbörjats, betalats och slutförts tidigast 1 januari 2021. Det fungerar på liknande sätt som med rot och rut, men är en egen skattereduktion. Du får avdraget direkt på fakturan från företaget som utför installationen (din utförare). Företaget begär sedan utbetalning från Skatteverket.

Skattereduktionen ska ersätta det statliga bidrag som privatpersoner kunnat ansöka om i samband med installation av solceller, installation för lagring av egenproducerad elenergi och installation av laddningspunkt till elfordon.

Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kr per person och år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort.

 • Installation av nätanslutet solcellssystem. Skattereduktion ges med 15 procent av kostnaden för arbete och material.
 • Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi. Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.
 • Installation av laddningspunkt till elfordon. Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

Skattereduktion

För solelen som matas in på elnätet är det möjligt att få en skattereduktion på 60 öre/kWh. För att få skattereduktion krävs att ni är mikroproducent enligt skattelagens definition och att ni uppfyller följande förutsättningar:

 • Mikroproduktionsanläggningen ska ha samma anslutningspunkt som uttagsabonnemanget. Alltså: inmatning och uttag från elnätet ska ske genom samma anslutningspunkt, samma huvudsäkring och samma elmätare.
 • Säkringen i anslutningspunkten får inte överstiga 100 ampere.
 • Ni måste alltid anmäla till elnätsföretag att ni framställer förnybar el och matar in till elnätet. Elnätsföretaget säkerställer att inmatningen mäts på ett korrekt sätt och är därefter skyldig att varje år lämna en kontrolluppgift till Skatteverket på hur mycket el som matats in och tagits ut från elnätet under kalenderåret.
 • Både fysiska och juridiska personer kan få skattereduktion, d v s alla bolagsformer och privatpersoner.

Hur gör man?

 • Elnätsföretaget kommer att skicka en kontrolluppgift till Skatteverket med inmatningen till elnätet, vilket sedan dyker upp i deklarationen.

Skattereduktionen ligger på 60 öre/kWh med en maxgräns på 30 000 kWh, vilket alltså motsvarar 18 000 kronor per år, eller maximalt för så många kWh som du har tagit ut.

Vem har koll?

 • Läs mer på Skatteverkets hemsida. För att undvika missförstånd är det bäst att kontakta dem i varje enskild fråga.

Elcertifikat

De första 15 åren efter installationen har ni som elproducent rätt till s.k. elcertifikat. Detta är ett marknadsbaserat stödsystem som ska öka produktionen av förnybar el på ett kostnadseffektivt sätt där producenter tilldelas ett elcertifikat per 1 000 kWh, som sedan säljs efter utbud och efterfrågan på marknaden. Elcertifikat kan fås för all producerad solel, både den egenkonsumerade och den som matas ut på nätet. För att de ska fås för all producerad solel behövs dock en ny mätare installeras direkt efter solcellsanläggningen, vilket ger extra kostnader. Därför finns också möjligheten att använda den befintliga elmätaren vid inmatningen till elnätet då elcertifikat fås för överskottselen. Ni kan välja att behålla elcertifikaten som en sorts värdepapper eller att kontinuerligt sälja dem till ett elhandelsföretag. Handelsplatsen som används för prissättning är Svensk Kraftmäkling och medelpriset under 2015 var cirka 15 öre/kWh.

Hur gör man?

Ursprungsgarantier

Ursprungsgarantier innebär att elen är märkt som solel. Vissa elbolag ger en viss ersättning för detta och en del aktörer kräver denna garanti för upprättande av elavtal.

Hur gör man?

Nätnytta

Småskalig, distribuerad energi ger minskade förluster på elnäten då elen inte måste transporteras lika långt mellan produktion och konsumtion. Här finns en lagstadgad ersättning, kallad nätnytta, som motsvarar de minskade förlusterna på elnätet. Denna betalas ut till solelproducenter från elbolaget för deras överskottsel. Du kan läsa mer om detta i Ellagen.

Affärsutvecklingscheckar – ett annat stöd för små och medelstora företag

Under 2020 kan små och medelstora företag söka affärsutvecklingscheckar för internationalisering och digitalisering. Checkarna är en insats inom Tillväxtverkets arbete med att utveckla små och medelstora företag.

Företag kan söka stöd 50 000 – 250 000 kr där checken stödjer upp till halva kostnaden, resten av kostnaden för företaget själv stå för. Stödet kan användas till köp av tjänster, resekostnader eller projektanställning.

Vem har koll?

 • Checkarna distribueras i respektive region och ansökan görs hos ansvarig aktör (länsstyrelse eller regionförbund) i den egna regionen.
 • Mer information hittar du på Tillväxtverkets hemsida.