Framtidens Solel

Bidrag och stöd

Det finns flera statliga stöd som kan förbättra den ekonomiska lönsamheten för en solcellsanläggning. Nedan beskrivs investeringsstöd, skattereduktion, elcertifikat och ursprungsgarantier.

Investeringsstöd

Det finns ett statligt investeringsstöd för installation av solceller. Stödnivån ligger numera på 20 % för företag och beräknas utifrån de stödberättigade installationskostnaderna. Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor och de stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kW elektrisk toppeffekt. Som företag ska er ansökan ha kommit in till Länsstyrelsen innan ni har införskaffat solcellsmodulerna (lagt order/accepterat offert), alternativt innan ni har upprättat/ingått avtal om projektering om ni söker stöd för projekteringskostnader

OBS. Just nu är det ansökningsstopp för investeringsstödet och det är i nuläget oklart om investeringsstödet kommer att finnas kvar i någon form framöver. Besked väntas komma under hösten 2020.

Hur gör man?

Ansökan om solcellsstöd kan göras på två sätt:

Ansökningarna behandlas i turordning av Länsstyrelserna och stödet är rambegränsat, vilket innebär att det bara kan ges så länge de avsatta pengarna räcker. Det har varit mycket populärt och därför har det blivit en lång kö för att få stödet. I vårbudgeten 2019 satte regeringen in mer pengar till stödet, men ni som söker får fortfarande vara beredd på en väntetid innan det är er tur.

Vem har koll?

 • Länsstyrelserna svarar på frågor om stödet och tar emot och hanterar ansökningar.
 • Kommunernas Energi- och klimatrådgivare svarar på frågor om teknik, kostnader och bidrag.
 • Energimyndigheten svarar på specifika frågor om föreskrifter och fördelning av medel och tillhandahåller månadsrapporter för solcellsstödet.

Skattereduktion

För solelen som matas in på elnätet är det möjligt att få en skattereduktion på 60 öre/kWh. För att få skattereduktion krävs att ni är mikroproducent enligt skattelagens definition och att ni uppfyller följande förutsättningar:

 • Mikroproduktionsanläggningen ska ha samma anslutningspunkt som uttagsabonnemanget. Alltså: inmatning och uttag från elnätet ska ske genom samma anslutningspunkt, samma huvudsäkring och samma elmätare.
 • Säkringen i anslutningspunkten får inte överstiga 100 ampere.
 • Ni måste alltid anmäla till elnätsföretag att ni framställer förnybar el och matar in till elnätet. Elnätsföretaget säkerställer att inmatningen mäts på ett korrekt sätt och är därefter skyldig att varje år lämna en kontrolluppgift till Skatteverket på hur mycket el som matats in och tagits ut från elnätet under kalenderåret.
 • Både fysiska och juridiska personer kan få skattereduktion, d v s alla bolagsformer och privatpersoner.

Hur gör man?

 • Elnätsföretaget kommer att skicka en kontrolluppgift till Skatteverket med inmatningen till elnätet, vilket sedan dyker upp i deklarationen.

Skattereduktionen ligger på 60 öre/kWh med en maxgräns på 30 000 kWh, vilket alltså motsvarar 18 000 kronor per år, eller maximalt för så många kWh som du har tagit ut.

Vem har koll?

 • Läs mer på Skatteverkets hemsida. För att undvika missförstånd är det bäst att kontakta dem i varje enskild fråga.

Elcertifikat

De första 15 åren efter installationen har ni som elproducent rätt till s.k. elcertifikat. Detta är ett marknadsbaserat stödsystem som ska öka produktionen av förnybar el på ett kostnadseffektivt sätt där producenter tilldelas ett elcertifikat per 1 000 kWh, som sedan säljs efter utbud och efterfrågan på marknaden. Elcertifikat kan fås för all producerad solel, både den egenkonsumerade och den som matas ut på nätet. För att de ska fås för all producerad solel behövs dock en ny mätare installeras direkt efter solcellsanläggningen, vilket ger extra kostnader. Därför finns också möjligheten att använda den befintliga elmätaren vid inmatningen till elnätet då elcertifikat fås för överskottselen. Ni kan välja att behålla elcertifikaten som en sorts värdepapper eller att kontinuerligt sälja dem till ett elhandelsföretag. Handelsplatsen som används för prissättning är Svensk Kraftmäkling och medelpriset under 2015 var cirka 15 öre/kWh.

Hur gör man?

Ursprungsgarantier

Ursprungsgarantier innebär att elen är märkt som solel. Vissa elbolag ger en viss ersättning för detta och en del aktörer kräver denna garanti för upprättande av elavtal.

Hur gör man?

Nätnytta

Småskalig, distribuerad energi ger minskade förluster på elnäten då elen inte måste transporteras lika långt mellan produktion och konsumtion. Här finns en lagstadgad ersättning, kallad nätnytta, som motsvarar de minskade förlusterna på elnätet. Denna betalas ut till solelproducenter från elbolaget för deras överskottsel. Du kan läsa mer om detta i Ellagen.

Affärsutvecklingscheckar – ett annat stöd för små och medelstora företag

Under 2020 kan små och medelstora företag söka affärsutvecklingscheckar för internationalisering och digitalisering. Checkarna är en insats inom Tillväxtverkets arbete med att utveckla små och medelstora företag.

Företag kan söka stöd 50 000 – 250 000 kr där checken stödjer upp till halva kostnaden, resten av kostnaden för företaget själv stå för. Stödet kan användas till köp av tjänster, resekostnader eller projektanställning.

Vem har koll?

 • Checkarna distribueras i respektive region och ansökan görs hos ansvarig aktör (länsstyrelse eller regionförbund) i den egna regionen.
 • Mer information hittar du på Tillväxtverkets hemsida.