Framtidens Solel

Affärsmodeller

Det finns olika tänkbara affärsmodeller för investeringen i en solcellsanläggning, oavsett typ och placering. Dessa olika affärsmodeller kan öppna upp nya möjligheter för de tillgängliga ytorna till solceller, då du till exempel kan skaffa solel trots att du inte har tillgång till ett eget tak, såväl som inkomsterna från anläggningen. Här finns några av de möjliga affärsmodellerna för solcellsinstallation.

Takägare/bygga i egen regi.

Om du äger tillräckligt stora takytor och har möjlighet att finansiera en anläggning är den enklaste lösningen att installera solcellerna på eget tak, eller egen mark. Både taket och solcellsanläggningen ägs i så fall av samma juridiska person och du blir till viss del sin egen elproducent.

Solcellsanläggningen installeras vanligtvis på en av byggnadernas tak och elen kan användas i samma byggnad. Läs mer om hur du gör detta på Hur gör man ».

Sälja el inom en koncern

Om det inte finns möjlighet att installera solceller på byggnaden där elen ska användas kan du skaffa en solelanläggning på någon annan yta som ägs av företaget.

Inom en koncern kan du köpa och sälja elen skattefritt eftersom det är samma momsregistrering, och på det viset kan du producera solelen på en plats och använda den på en annan utan att behöva betala skatt.

Samverkan mellan hyresgäster och fastighetsägare

Om du som miljömedvetet företag vill få solel på ett tak som ägs av annan part måste du samverka med din fastighetsägare. På samma sätt kan du som fastighetsägare samverka med dina hyresgäster om du vill installera solel.

Här upprättas ett avtal för att tydliggöra ansvar och ekonomi, och då livslängden för solceller är längre än hyresavtal generellt bör det också avtalas vad som händer med anläggningen om hyresavtalet inte förlängs.

I huvudsak finns två finansieringslösningar för denna affärsmodell; att hyresgästen investerar i solelanläggningen, eller att fastighetsägaren gör det. Här kan du läsa mer om dessa två lösningar ».

Solenergitjänster

Om du inte har möjlighet att finansiera din solelanläggning på egen hand men ändå vill använda solel är det möjligt att hyra eller leasa en anläggning.

Här betalar du ett fast pris för energin i form av en månatlig eller årlig hyresavgift och vet från början vad det kommer att kosta, och du behöver inte själv stå för investeringskostnaden eller ta hand om anläggningen. Faktorer som påverkar lönsamheten är framför allt hyreskostnaden och utvecklingen av elpriset.

Det finns också en möjlighet att skaffa solel med ett elköpsavtal (PPA, Power Purchase Agreement). Detta innebär att en tredje part äger solcellsanläggningen och du betalar ett på förhand bestämt elpris per kWh för solelen.

För båda dessa alternativ kan det finnas möjlighet att köpa loss solelanläggningen för ett lägre pris än investeringskostnaden efter ett antal år. Dessa energitjänster erbjuds från ett fåtal energibolag och leverantörer. Mer information om solenergitjänster hittar du här »

Andelsägd solel

På allt fler platser i Sverige bildas ekonomiska föreningar för andelsägd solel. Som företagare kan du gå med i en ekonomisk förening för att investera i solelen, eller kanske upplåta ditt tak till en andelsägarförening som söker ytor att installera solceller på.

För en andelsägarförening kan solel produceras som antingen fördelas till föreningens medlemmar. Elen kan också säljas på nätet eller till en byggnad och vinsten för elen går till föreningen.

Ett exempel är föreningen Solel i Lindesberg som har en anläggning på Lindeskolans tak som förser skolan med el. Där har bolaget FALAB som äger skolan ett leasingavtal för solelanläggningen där ersättningen till föreningen motsvarar månadsmedelvärdet för den elkostnad man skulle ha haft som nu ersatts av solelproduktionen. Läs mer om Solel i Lindesberg här » .

Solelanläggningen på Lindeskolan i Lindesberg på 44kW.

Gruppabonnemang för hyresgäster i flerbostadshus

Som fastighetsägare för flerbostadshus kan du bygga en solcellsanläggning och använda elen för att täcka behovet av fastighetsel. Det finns dock också möjlighet att med en enkel affärsmodell möjliggöra för hyresgästerna att ta del av solelen. Detta görs genom att ha ett gruppabonnemang (kallas även gemensamhetsabonnemang) för flerbostadshuset.

Med ett gruppabonnemang finns en enda gemensam anslutningspunkt till elnätet och alltså en gemensam elmätare, till skillnad från då varje lägenhet har en egen anslutning mot elnätet och eget abonnemang för hushållselen. Det finns också undermätare som mäter elanvändningen i varje lägenhet. Detta innebär att det är fastighetsägaren som sköter debitering mot hyresgästerna.

Med gruppabonnemanget ansluts solelen till den gemensamma elmätaren och den kan då användas till både fastighetsel och hushållsel. Eftersom det finns större underlag för egenanvändning är det möjligt att bygga en större solcellsanläggning och mängden överskottsel som måste säljas på elnätet minskar. Läs mer här »

Vill du veta mer om affärsmodeller?

Om du vill läsa mer om andra utredningar och rapporter som tagits fram relaterat till affärsmodeller och solel, samt andra genomförda och pågående projekt med koppling till detta område, hittar du en sammanställning här »