Framtidens Solel

Steg 3: Drift

Solcellsanläggningen är installerad och det är nu dags att börja producera förnybar el. Här finns några sista saker att komma ihåg, sedan är ni solelproducenter!

Dokumentation och underhåll

Generellt har solcellsanläggningar lågt underhållsbehov och de har därför låga driftskostnader. Det kan dock finnas anläggningar som behöver ses över ibland, till exempel om anläggningen finns i en miljö med saltstänk eller stark nedsmutsning. Enligt Elsäkerhetsverket uppstår de vanligaste felen i en solcellsanläggning i de enkla komponenterna, till exempel i DC-frånskiljare där det kan byggas upp oxid som gör att de slutar fungera. För att undvika detta ska brytare motioneras regelbundet. 

Det är viktigt att ni som anläggningsinnehavare får överlämnat dokumentation om drift och underhåll för solcellsanläggningen och dess olika komponenter. Begär också dokumentation från installatörens kontroll inför idrifttagning av anläggningen. Detta är i synnerhet viktigt om ni väljer att inte ta in en oberoende slutbesiktning av anläggningen.

Slutbesiktning

När solcellsanläggningen finns på plats bör denna besiktigas innan den tas i drift. Denna görs för att garantera solcellsanläggningens funktion, drift och säkerhet. Vissa försäkringsbolag har till och med krav på besiktning för att anläggningen ska täckas av din försäkring. 

Sälja överskottsel

Vid tillfällen då solcellerna producerar mer el än det som kan tas tillvara med egenkonsumtion matas överskottsel in på elnätet. Väldigt små företag, eller privatpersoner, med en total momspliktig försäljning på maximalt 30 000 kronor per år är befriade från att momsregistrera sig, något som är till för att underlätta administrationen för mindre verksamheter. För andra företag finns vanligen rutiner för momsredovisning, där ni också tar in och redovisar moms på överskottselen. Ansvarig myndighet för momsen är Skatteverket. Läs mer om moms under Regelverk.

Olika elbolag betalar olika mycket för överskottselen som säljs på elnätet. Läs gärna mer om detta under Installation -> Se över elavtal

Statliga regler och stödsystem

Om ni har solelanläggningar som sammanlagt överstiger 255 kW i installerad effekt kommer ni behöva deklarera energiskatt. För en anläggning på mer än 255 kW betalas full energiskatt, om det finns flera mindre som sammanlagt går över 255 kW betalas bara 0,5 öre/kWh. För vissa företag, till exempel tillverkande industrier, finns en minskad energiskatt och ni kan då få pengar tillbaka på energiskatten. Ansvarig myndighet för energiskatt är Skatteverket. Läs mer om energiskatt under Regelverk.

Ni kan också tjäna pengar med hjälp av statliga stödsystem för förnybar energi, till exempel elcertifikat, ursprungsgarantier och skattereduktion. Läs mer på Bidrag & stöd.

Marknadsföring

Solenergi har i flera undersökningar röstats till Sveriges mest populära energislag, därför kan det vara smart som företag att marknadsföra sig med sin nya solcellsanläggning. Läs mer om ansvarsfullt företagande här.