Framtidens Solel

Steg 2: Installation

Bra! Du har bestämt dig för att du vill skaffa en solcellsanläggning och har en idé om hur den ska se ut. Det är nu dags att starta upp och genomföra installationen. 

Ta in offerter från solcellsleverantör

Det finns många solcellsleverantörer, både lokalt och nationellt. Branschen är under expansion och antalet aktörer ökar. Vissa samarbetar med energibolagen, andra är fristående. Ni hittar dem enklast via sökningar på internet, se till exempel vår portal Sök solenergitjänst eller Svensk Solenergis hemsida. Rekommendationen är att ta in minst ett par offerter, gärna från både mindre och större aktörer för att få en bra jämförelse. Solcellsleverantörerna bör göra ett platsbesök för att presentera en så bra och anpassad lösning som möjligt. Vissa solcellsinstallatörer är certifierade, detta är inget krav men visar att de har klarat en certifieringskurs och har goda referenser. Den elektriska anslutningen måste göras av ett registrerat elinistallationsföretag, eftersom det är viktigt att den elektriska utrustningen installeras på ett rätt och säkert sätt. Här kan ni söka om ett företag är registrerat hos Elsäkerhetsverket »

Ta in offerter

Sol i Väst har tagit fram ett studiematerial för upphandling av solel i offentlig verksamhet. Där finns frågor som också du kan ta med i ett förfrågningsunderlag till offerten då du handlar upp solceller. Detta kan du hämta här ».

Sök investeringsstöd

Sedan 2009 har det funnits ett investerinsstöd för solceller. Stödet förändras till och från men är just nu stoppat för nya ansökningar. Läs mer här på Bidrag & stöd för aktuellt läge inom investeringsstödet.

Sök bygglov– om det behövs

Då solceller påverkar byggnadens yttre utseende kan bygglov behövas. Med det nya undantaget från bygglov för solcellsanläggningar på en byggnad som följer byggnadens form behövs ofta inte bygglov numera, men ni bör alltid kontakta byggnadsnämnden i er kommun för ett besked. Om bygganmälan eller bygglov behövs får ni hjälp av dem med hur ni ansöker. För att de ska kunna ta ställning behöver de följande information:

  • Er adress
  • Befintlig takyta samt ytan panelerna planeras att uppta
  • Vilken slags tak (tegelpannor, betongpannor, takpapp eller plåttak) och färg
  • Om panelerna kommer att följa takets lutning
  • Om panelerna blir högre än husets nock

I ansökan är det också bra att poängtera att montaget kommer att göras så att det är möjligt att återställa taket i sitt ursprungliga skick. Bifoga gärna en bild på takets nuvarande utformning och närmiljö.

Se över elavtal

Beroende på hur stor anläggningen är och det egna elbehovet kan det uppstå tillfällen då solcellerna producerar mer el än det som kan tas tillvara i byggnaden, överskottsel, som matas ut på det gemensamma elnätet. Försäljningen av denna el måste ske genom ett elhandelsbolag och beroende på bolag kan ni få olika mycket betalt för överskottselen . Oftast motsvarar detta spotpriset på el, och vissa bolag har även en bonus eller en avgift. Vissa elleverantörer kräver att man både köper och säljer sin el via dem, därför kan det vara bra att se över ert elavtal och vid behov kunna säga upp det. Normal uppsägningstid är en månad. Gör ni inget aktivt val kommer det bolag ni har elhandelsavtal med att ta emot er överskottsproduktion.

Kontakta elnätsägaren

För inmatning av överskottsel måste ni också kontakta elnätsägaren. Elnätsägaren är skyldig att ta emot el från er som producerar, men behöver säkerställa att det går att koppla samman med befintligt elnät innan ni börjar installationen. För att kunna mata in elen på elnätet behövs en elmätare som ger timvärdet på utgående el och ett inmatningsabonnemang. Nätägaren är skyldig att kostnadsfritt byta ut er befintliga elmätare till en ny som kan mäta er produktion om anslutningen är högst 63 ampere och om mängden solel som säljs på elnätet inte är större än er elanvändning. Med dessa förutsättningar får inte heller nätägaren ta betalt för inmatningen. Anmälan om elproduktion görs normalt av solcellsleverantören/ entreprenören och efter det skickar nätägaren ut underlag för godkännande av förändringen.

Försäkring och säkerhet

Genom att använda en certifierad elinstallatör och en solcellsinstallatör med rätt kompetens får du med stor sannolikhet en säker anläggning med avseende på elsäkerhet och takkonstruktion. Brandsäkerhet är i allmänhet inte ett problem för solcellsanläggningar, men det är viktigt att följa riktlinjer hos er räddningstjänst vid en eventuell brand. Detta kan inkludera att sätta upp skyltar och installera strömbrytare för solcellerna. Ställ krav på din solcellsleverantör i offertunderlaget; ta in referenser från deras tidigare installationer och begär att de ska följa riktlinjerna som behövs enligt räddningstjänsten och uppfylla kraven på säkerhet (se stycket Ta in offerter ovan). Vid installation av batterier kan andra åtgärder behöva vidtas. Kontakta din räddningstjänst för besked om detta och om du ska projektera omfattande anläggningar.

Riktlinjer för elsäkerhet och brandfrågor:

Ta också kontakt med ditt försäkringsbolag för att säkerställa om era försäkringar behöver uppdateras i och med solelinstallationen.

​Solel, batterier och reservkraft

Intresset för att använda solel i kombination med batterier eller vätgas för att lagra den producerade solelen blir allt större. Förutom att öka egenanvändningen av solel kan lagring och styrning också ge en minskad sårbarhet och kunna förse elbehovet vid ett eventuellt strömavbrott. För detta behöver du dock ha en solcellsanläggning som är anpassad för att kunna göra detta.