Framtidens Solel

Steg 1: Planering

Fundera över var solcellerna ska placeras. Här är det förstås viktigt att det är mycket solsken. Om er kommun har en solkarta kan ni enkelt se solinstrålningen på olika fastigheter och därmed vilken möjlig elproduktion ni kan uppnå vid installation på tak.

Placering

Ni behöver egentligen inte själva räkna på solelproduktionen i detalj; detta får ni hjälp med av solelleverantören när ni tar in offerter. Om ni ändå vill ha lite bättre koll på hur mycket el ni kan producera och inte har tillgång till en solkarta kan ni på SMHI:s hemsida se den normala globalstrålningen under ett år. Det finns också flera beräkningsprogram där du kan lägga in din anläggning och plats och beräkna elproduktionen, till exempel PVgis. Tänk på att solelproduktionen även påverkas av exempelvis hur lång tid solcellerna kommer att täckas av snö eller annan typ av nedsmutsning.

Orientering och lutning

Elproduktionen avgörs också av hur solcellerna är orienterade, alltså i vilket väderstreck solcellerna installeras. Den bästa årsproduktionen fås då solcellerna är riktade rakt mot söder, men sydost och sydväst ger också bra utdelning. Solcellmodulernas lutning avgör också produktionen. I Sverige är en vinkel på omkring 35-50° mot horisontalplanet bäst för högsta årsproduktion, beroende på var i landet man bor. Den bästa anläggningen behöver dock inte alltid vara ett optimalt lutat söderläge, utan det kan vara värt att väga in andra faktorer – såsom er egen konsumtion.

Det finns exempel på anläggningar där de ställt några paneler mer åt väster och några åt öster för att få elproduktionen mer utjämnad under dagen med syfte att anpassa produktionen mer efter verksamhetens elbehov. Lutningen kan också anpassas för att solcellerna ska synas bättre och fungera som marknadsföring, eller vad som är mest praktiskt tillämpbart. För solceller på lutande tak är det vanligt att solcellerna installeras plant längs med taket. Solceller på platta tak är ofta uppvinklade för att få mer solinstrålning.

Skuggning

Se också på hur mycket solcellerna skulle kunna skuggas i din tänkta placering, till exempel av byggnader, träd, flaggstänger eller skorstenar. Även en liten skugga som faller på en solpanel kan påverka alla panelernas elproduktion beroende på hur anläggningen är kopplad. Om det finns en skugga som rör sig under dagen där panelerna ska sitta kan det vara bra att montera en så kallad optimerare som gör att varje panel levererar så mycket energi som möjligt. Utan en optimerare levererar varje panel i en sammankopplad slinga av solpaneler max så mycket som den sämsta panelen dvs. den panel som för tillfället störs av skugga. I ett skuggfritt läge kan det vara onödigt att installera en optimerare.

Takets hållbarhet

Solcellspaneler har en livslängd på ungefär 30 år, vilket sammanfaller med yttertaks generella livslängd på 30-40 år. Innan en solcellsinstallation på ett befintligt tak bör ni undersöka om taket behöver förstärkas eller förnyas parallellt med installationen av solceller. Det går naturligtvis att montera ner solcellsmoduler för att förnya ett tak, men det innebär extra arbete. På samma sätt är det värdefullt att i ett tidigt skede vid nybyggnad eller omläggning av tak planera och förbereda taket för en framtida solelinstallation. När solcellspanelerna väl är på plats skyddar de det underliggande taket vilket bör ge ökad livslängd. 

För olika tak finns olika typer av infästningstekniker för solceller, till exempel med krokar, infästningsplattor och ballast. Alternativen har för- och nackdelar, men det är viktigt att monteringssystemet ska vara certifierat för solcellsanläggningar. För varje taktyp finns numera standardiserade monteringslösningar som ni bör jobba med. En guide för alternativen har tagits fram av Paradisenergi inom projektet Sol i Väst. Läs guiden här ».

Annan placering

Solceller behöver inte placeras på tak utan kan även placeras på fasad eller på marken. För montering, drift och skötsel är det en fördel om de är placerade på marken. Tänk då på att montera solcellerna så att drivbildning och snödjup inte täcker panelerna, och det är även viktigt att hålla ett avstånd mellan solcellspanelerna så att de inte skuggar varandra. För solceller på fasad kan det vara bra att rengöra solcellerna regelbundet eftersom de inte rengörs från regn så effektivt som en lutad yta.

Dimensionera anläggningen

Den lättaste och säkraste besparingen att räkna på är den el som ni själv använder från solcellerna. Vanligtvis dimensioneras därför solcellsanläggningen för att täcka det egna elbehovet. Överskottsel, el som skickas ut på det gemensamma elnätet när solcellerna producerar mer än elbehovet, får man betalt för men över tid är det svårare att uppskatta hur beskattningsregler och stödformer kommer att påverka kalkylen. Läs mer om detta under Ekonomi & lönsamhet!

Anläggningens storlek kan också begränsas av den tillgängliga ytan, eller av reglerna för energiskatt. Solel som är framställd i en anläggning på maximalt 255 kW (omkring 1800 m²) är undantagen från energiskatt, vilket innebär att många väljer att installera mindre solcellsanläggningar för att undvika energiskatten på den egenproducerade elen. Läs mer om energiskatt och andra regler som påverkar solcellsanläggningar under Regelverk