Framtidens Solel

Regelverk

Solcellsinstallationer omfattas av en del lagar och regler, men det finns också vissa undantag för förnybar energi och för småskalig elproduktion. Här är syftet att reda ut regelverket för solceller.

Energiskatt

Huvudregel: El är skattepliktig och energiskatt betalas av slutanvändaren. I regel ska ni alltså betala skatt för all el ni använder. För solel som säljs på elnätet är det slutanvändaren som betalar skatt, alltså inte producenten.

Undantag: Det finns ett undantag för energiskatt för mindre solcellsanläggningar, vilket alltså innebär att ni då inte behöver betala skatt på solelen ni själva använder. Undantaget beror på anläggningens installerade effekt.

 • En/flera sammanlagt under 500 kW<
  Undantag från energiskatt, 0 öre/kWh
 • Flera under 500 kW som tillsammans överstiger 500 kW
  En lägre skattenivå på 0,5 öre/kWh i energiskatt
 • Anläggning över 500 kW
  Vanlig energiskatt för elen från anläggningar över 500 kW. 0,5 öre/kWh i energiskatt för andra anläggningar under 500 kW

Om du producerar skattepliktig el, det vill säga om du har en eller flera anläggningar som tillsammans överstiger 500 kW, blir du skattskyldig och ska deklarera energiskatten själv. Detta innebär viss administration. Från 1 januari 2018 upphörde skattskyldighet för leverantörer och du kan enbart bli skattskyldig som producent, alltså enligt ovan.

För vissa företag, till exempel tillverkande industrier, finns en skattebefrielse för el då du kan få avdrag på energiskatten. Detta kan även gälla egenproducerad el. Läs mer på Skatteverkets hemsida och kontakta Skatteverket för vad som gäller ditt företag.

Moms på investeringskostnaden

Då solceller omfattas av momsplikt kan företag ofta lyfta momsen på investeringskostnaden för solcellsanläggningen. För företag som inte har byggnader som på något vis används för boende går det att lyfta moms som för andra inköp, medan det för till exempel lantbrukare och bostadsrättsföreningar gäller andra regler. För dessa finns vissa förutsättningar som måste uppfyllas, och det beror på hur elen används och vilken typ av fastighet som solcellerna installeras på. Däremot gör det ingen skillnad för avdragsrätten om solcellerna installeras på tak eller mark.

Enligt Jordabalken finns en begränsning av avdragsrätten för moms när det gäller en stadigvarande bostad. Här finns då fyra fall:

 • Byggnad som i sin helhet används för boende
  – Avdragsförbud för installation på stadigvarande bostad inträder, moms kan inte dras av för inköp eller installation
 • Byggnad som har både karaktär av boende för privat bruk och verksamhet som medför skattskyldighet
  – Ingen avdragsrätt för momsen på inköp och installation, avdragsförbud inträder
 • Byggnad som inte används för privat bruk utan för ekonomisk verksamhet, t.ex. hyreshus
  – Delvis avdragsrätt för köp och installation. Verksamheten som medför skattskyldighet ska bedrivas i del av byggnaden som är klart skild från bostadsutrymmen.
 • Byggnad som i sin helhet används för en verksamhet som medför skattskyldighet
  ​– Full avdragsrätt för momsen på inköp och installation.

För lantbrukare och företag som både har privatbostad och sin ekonomiska verksamhet på samma ställe är det viktiga hur elen från solcellerna används:

 • Om solelen enbart används till ekonomibyggnader och näringsverksamheten: full avdragsrätt
 • Om solelen används både till ekonomibyggnader och privatbostad: delvis avdragsrätt, lika stor andel av momsen kan dras av som andelen el som går till näringsverksamheten
 • Om solelen enbart används till privatbostaden: ingen avdragsrätt
 • Om ni vill producera solel som i sin helhet säljs på elnätet gäller också full avdragsrätt på moms.

Moms på försäljningen

Huvudregel: Moms på 25 % läggs på all försäljning och ska redovisas, vilket innebär viss administration. Företag kan lyfta momsen. Normalt ska alltså företag redovisa moms för försäljning av solel. Ofta har företag rutiner för momsredovisning som fungerar också för solelen.

Undantag: För småskaliga solelproducenter finns ett undantag för momsplikt för att underlätta administrationen, vilket beror på den momspliktiga försäljningen.

 •  Producenter med momspliktig försäljning som understiger 30 000 kr per år är befriade från momsplikt.
 • Producenter med en momspliktig försäljning på minst 30 000 kr per år är skyldiga att ta in och redovisa moms. För företag inkluderas i det momspliktiga underlaget även övrig momspliktig försäljning, vilket innebär att dessa ska redovisa moms även om värdet för försäljning av solelen understiger 30 000 kr/år.

Avskrivning

För inkomstskatteregler är det viktiga var solcellerna är placerade. Solpaneler som placeras på en privatbostad kan inte skrivas av i företaget, även om elen ska användas i näringsverksamheten. För solceller som placeras på en näringsfastighet finns två fall:

 • Vanligtvis gäller skattereglerna för byggnader. Detta gäller om anläggningen är placerad på en näringsfastighet där elen används i byggnaden och betjänar byggnaden i allmänhet. Samma sak gäller om en del överskottsel säljs på nätet, och/eller om en del el används i en närliggande privatbostad (som för lantbruk).
 • I undantagsfall gäller skattereglerna för byggnadsinventarier. Detta gäller om anläggningen i sin helhet betjänar verksamheten som bedrivs i byggnaden, dvs om ALL solel direkt och i sin helhet används till maskiner och produktion i byggnaden (och inte för byggnaden i allmänhet eller en privatbostad).

För markplacerade solceller gäller att om de är på tomtmarken i anslutning till privatbostad räknas de till privatbostaden, medan den övriga delen av fastigheten räknas som näringsfastighet.

Inkomstskatt

Inkomstskatt betalas om det räknas som skattepliktig näringsverksamhet. Detta gäller även inkomster från försäljning av solel för dig som företagare. Försäljningen av överskottsel beskattas som inkomst av näringsverksamhet.

Inmatningsabonnemang och byte av elmätare

Huvudregel: För en solcellsanläggning tillkommer en kostnad för inmatningsabonnemang för att få mata in el på nätägarens elnät. Ibland kan också elmätaren behöva bytas för att den ska kunna mäta elen i båda riktningar, vilket betalas av elproducenten.

Undantag: För mikroproducenter enligt Ellagens definition finns ett undantag från inmatningsabonnemanget, då nätägaren inte har rätt att ta ut en avgift. Mikroproducenter enligt Ellagen ska inte heller stå för kostnaden för ett eventuellt byte av elmätaren.

För att vara mikroproducent enligt Ellagen krävs:

 • Att säkringsabonnemanget är högst 63 ampere och inmatningen kan ske med en effekt om högst 43,5 kW, och
 • Att elanvändaren är nettokonsument, det vill säga att den köpt mer el från elnätet än vad den har matat in på årsbasis.

Läs mer